Tilbagefaldsplaner ved brug af benchmarks

Jyske Bank A/S har tilbagefaldsplaner for benchmarks.

Vores tilbagefaldsplaner gælder for kreditaftaler, låneaftaler og derivattransaktioner med mere, hvor der anvendes referencerenter, der kategoriseres som benchmarks ifølge Benchmarkforordningen.

Tilbagefaldsplanerne angiver alternativer, der bliver anvendt, hvis det aftalte benchmark ændres væsentligt eller bortfalder.

Hvad betyder tilbagefaldsplaner for benchmarks for dig som kunde?

Hvis et benchmark, fx CIBOR3, ændres væsentligt eller bortfalder, og du har:

  • en kredit- eller en låneaftale, hvor renten fastsættes med CIBOR3
  • indgået en derivattransaktion, fx en renteswap, hvor betalinger fastsættes med CIBOR3

så vil tilbagefaldsplanen angive en ny, tilsvarende referencerente eller repræsentativ rente.

I nogle tilfælde har du allerede aftalt en alternativ referencerente. Hvis det er tilfældet, vil denne aftale fortsat gælde for dig.

Hvordan fastlægges bankens tilbagefaldsplaner?

Det er Jyske Banks intention, at bankens tilbagefaldsplaner vil afspejle den markedspraksis, der aftales på nationalt, nordisk og international plan, da benchmarks anvendes i transaktioner mellem banker og kunder på kryds og tværs.

Jyske Bank følger løbende det internationale arbejde med tilbagefaldsplaner og deltager i det nationale og nordiske arbejde vedrørende nationale og nordiske benchmarks. Arbejdet er på nuværende tidspunkt ikke afsluttet. I takt med at markedspraksis aftales, ajourfører Jyske Bank tilbagefaldsplanerne.

Bankens tilbagefaldsplaner

Nedenfor kan du løbende orientere dig om bankens fastlæggelse af alternativer for anvendte benchmarks.

Hvis et benchmark ændres væsentligt eller bortfalder, før der er fastlagt et alternativ, vil banken fastsætte en ny og tilsvarende officiel referencerente eller en repræsentativ rente. En repræsentativ rente vil vi fastsætte på baggrund af andre officielle referencerenter med samme løbetid.